Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności została opracowana w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO.

 

 1. Administratorem danych osobowych usługobiorców-osób fizycznych i danych firmowych jest firma ARTMATT reprezentowana przez Iwonę Gliszczyńską z siedzibą 02-304 Warszawa, Al. Jerozolimskie 135/128 zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej pod nr 395654 posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 5261581056.
 2. Administrator przetwarza dane potrzebne do wystawiania faktur za wykonane usługi dla osób fizycznych i firm. Dane kontaktowe numery telefonów i adresy poczty elektronicznej w celu kontaktu z klientem. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia z Administratorem umowy o świadczeniu usług.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe usługobiorców w następujących celach:
  – zawarcie i wykonanie łączącej strony umowy, w szczególności należyte wykonanie usług i rozpatrywanie reklamacji.
  – wypełnianie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w szczególności wystawianie i przechowywanie faktur oraz innych dokumentów księgowych.
  – przekazania danych osobom trzecim – kurierom i przewoźnikom za zgodą właściciela danych.
  – reklamy i prezentacji przykładowej pracy np. na firmowej stronie www.
 4. Administrator będzie przechowywał dane osobowe na czas trwania umowy, na czas w którym nakazują to Administratorowi przepisy prawa, do momentu cofnięcia zgody przez usługobiorcę.
 5. Usługobiorcy przysługuje prawo:
  – dostępu do swoich danych,
  – prawo do sprostowania,
  – prawo do usunięcia swoich danych,
  – prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  – w celu dokonania zmian lub niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych, usługobiorca proszony jest o kontakt telefoniczny pod numerem 228624778, lub pod adresem e-mail: biuro@artmatt.waw.pl
 6. Usługobiorca ma prawo wnieść skargę do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.
 7. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, mające na celu ochronę danych osobowych usługobiorców przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Prawa dostępu do danych osobowych usługobiorców zostały w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby dane te nie znalazły się w rękach osób nieuprawnionych.